ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் - இயல் 1 - 100 வினாக்கள்

ஆறாம் வகுப்பு தமிழ், முதல் பருவம், முதல் இயலில் உள்ள முக்கியமான 100 வினாக்கள் தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அரசுத் தேர்வுகள் எழுதும் மாணவர்களுக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

6ம் வகுப்பு தமிழ் (இயல் 1)

  • இன்பத்தமிழ்
  • தமிழ்க்கும்மி
  • வளர்தமிழ்
  • கனவு பலித்தது
  • தமிழ் எழுத்துகளின் வகைதொகை

 

6TH TAMIL TERM 1, UNIT 1

Please fill the above data!
Score :  0

Name : Apu

Roll : 9

Total Questions:

Correct: | Wrong:

Attempt: | Percentage:அடுத்த பாடங்கள் விரைவில்....Comments

Popular posts from this blog

நூலகம் - எட்டாம் வகுப்பு

தாய்மொழிவழிக் கல்வியின் சிறப்புகள்

புத்தகம் வாங்கி அனுப்புமாறு உறவினா் ஒருவருக்குக் கடிதம் எழுதுக.