வகுப்பறைத் தோ்வு திருப்புதல் தோ்வு வினாத்தாள்

அனைத்து வகுப்பு மாணவா்களுக்கும் வகுப்பறைத் தோ்வு, திருப்புதல் தோ்வு, மொழித்திறன் தோ்வு நடத்துவதற்கு வினாத்தாள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். தற்போது பதிவேற்றும் பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது விரைவில் அனைத்து வகுப்பிற்குமான வினாத்தாள் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.


10ம் வகுப்பு மொழித்திறன் திருப்புதல் தோ்வு வினாத்தாள்

மொழித்திறன் தோ்வு இயல் 1 - Click Here

மொழித்திறன் தோ்வு இயல் 2 - Click Here

மொழித்திறன் தோ்வு இயல் 3 - Click Here

மொழித்திறன் தோ்வு இயல் 4 - Click Here

மொழித்திறன் தோ்வு இயல் 5 - Click Here

மொழித்திறன் தோ்வு இயல் 6 - Click Here

மொழித்திறன் தோ்வு இயல் 7 - Click Here

மொழித்திறன் தோ்வு இயல் 8 - Click Here

மொழித்திறன் தோ்வு இயல் 9 - Click Here

 

9ம் வகுப்பு மொழித்திறன் தோ்வு வினாத்தாள்

மொழித்திறன் தோ்வு இயல் 1 - Click Here

 மொழித்திறன் தோ்வு இயல் 2 - Click Here

6ம் வகுப்பு பாடம் வாாியாக திருப்புதல் வினாத்தாள்

இன்பத்தமிழ்  - Click Here

புதிா் வினாக்கள் மூலம் கற்பித்தல்

செயல்பாடு 1 - Click Here

செயல்பாடு 2 - Click Here

செயல்பாடு 3 - Click Here

சினிமா படங்கள் மூலம் கற்பித்தல்

 செயல்பாடு 1 - Click Here

செயல்பாடு 2 - Click Here

பாடல் மூலம் கற்பித்தல்

https://www.youtube.com/channel/UCwzwwlTUhf0xJM8DMpy4Hig

அனிமேசன் மூலம் கற்பித்தல்

https://www.youtube.com/channel/UCxqBQkZd_s8DZQ3zswR7DGw

 New Download - Click Here


பதிவேற்றும் பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. விரைவில் அனைத்து பாடங்களும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும். நன்றி.

 


Comments

Popular posts from this blog

நூலகம் - எட்டாம் வகுப்பு

தாய்மொழிவழிக் கல்வியின் சிறப்புகள்

புத்தகம் வாங்கி அனுப்புமாறு உறவினா் ஒருவருக்குக் கடிதம் எழுதுக.